Nghề Nghiệp-Việc Làm

Loading...

Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh

KẾ HOẠCH KINH DOANHTên doanh nghiệp:…………………………………………………………………
Tên người sáng lập:………………………………………………………………..
Ngày:………………………………………………………………………………..


Địa chỉ:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………………...
Mục Lục
Mô tả doanh nghiệp 2

Chi tiết về người đề xuất kế hoạch kinh doanh 2

Đánh giá thị trường 3

Kế hoạch marketing 5

Tổ chức kinh doanh 7

Tài sản cố định 8

Vốn lưu động (hàng tháng) 10

Ước tính doanh thu bán hàng 11

Kế hoạch doanh thu và chi phí 12

Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt 13

Các nguồn tín dụng và xin vay, cấp vốn
Mô tả doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Sản xuất Bán lẻ Bán buôn Dịch vụ Nông lâm ngư nghiệp
 Doanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp đang hoạt động

Chi tiết cá nhân về những người đề xuất kế hoạch kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực có liên quan (Ngày, tháng, năm):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trình độ học vấn và các khóa đào tạo đã tham gia (Ngày, tháng, năm):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đánh giá thị trường

Khách hàng có thể được mô tả như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số lượng hay quy mô của thị trường:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Quy mô của thị trường trong tương lai:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Các đối thủ cạnh tranh có những điểm mạnh cơ bản như sau:
1.………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………
4.………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………

Các đối thủ cạnh tranh có những điểm yếu cơ bản như sau:
1.………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………
4.………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………

So với đối thủ cạnh tranh tôi có những lợi thế chính là:
1.………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………
4.………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………

Mô tả công nghệ sẽ áp dụng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kế hoạch marketing

Sản phẩm
Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng loại sản phẩm
Những đặc điểm chínhGiá cả
Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng loại sản phẩm
Giá thành
Giá bán
Giá của đối thủ cạnh tranh


Sẽ giảm giá cho những khách hàng sau:

Sẽ bán chịu cho những khách hàng sau:
Địa điểm
1. Chi tiết về địa điểm kinh doanh
Địa chỉ
Diện tích sàn
(m2)
Tiền thuê


2. Lý do chọn địa điểm này là:……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Phương thức phân phối (đánh dấu)
Tôi sẽ bán cho: Người tiêu dùng Người bán lẻ Người bán buôn
4. Lý do chọn phương thức phân phối này là:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Xúc tiến và quảng cáo
Phương pháp xúc tiến
Chi phí


Tổ chức kinh doanh
Doanh nghiệp sẽ được đăng ký dưới hình thức sau:
 Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã
 Công ty hợp danh Tổ hợp sản xuất
 Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần
 Loại hình khác ( ghi rõ).

Dự kiến tên doanh nghiệp là:
………………………………………………………………………………………

Nhân sự trong doanh nghiệp gồm: (kèm theo sơ đồ tổ chức và các bản mô tả công việc).
Vị trí Lương tháng
Chủ doanh nghiệp/nhà quản lý …………………………..
…………………………………. …………………………..
Công nhân viên …………………………..
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
Giấy phép và đăng ký kinh doanh cần có:
Loại hình Chi phí ước tính
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
Nghĩa vụ của doanh nghiệp ( Bảo hiểm, phụ cấp cho công nhân, thuế):
Loại hình Chi phí ước tính
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
…………………………………. …………………………..
Tài sản cố định
Công cụ và máy móc
Dựa trên bản dự đoán số lượng hàng bán ra và 100% năng lực sản xuất, doanh nghiệp sẽ cần những công cụ và thiết bị sau:

Chi tiết
Số lượng cần thiết
Đơn giá
Tổng trị giá

Tên nhà cung cấp
Địa chỉ
Điện thoại/FaxPhương tiện vận chuyển phục vụ kinh doanh:
Chi tiết
Số lượng cần thiết
Đơn giá
Tổng trị giá

Tên nhà cung cấp
Địa chỉ
Điện thoại/Fax


Trang thiết bị văn phòng
Doanh nghiệp cần có các trang thiết bị văn phòng sau:

Chi tiết
Số lượng cần thiết
Đơn giá
Tổng trị giá

Tên nhà cung cấp
Địa chỉ
Điện thoại/Fax


Tổng kết tài sản cố định và khấu hao

Chi tiết
Giá trị
(đồng)
Khấu hao
hàng năm
Công cụ và thiết bị


Phương tiện vận tải


Trang thiết bị văn phòng


Cửa hàng bán lẻ


Nhà xưởng


Đất đai


Tổng

Vốn lưu động (Hàng tháng)
Nguyên vật liệu và bao bì
Chi tiết
Số lượng cần thiết
hàng tháng
Đơn giá
Tổng trị giá
Hàng tháng

Tên nhà cung cấp
Địa chỉ
Điện thoại/Fax


Các chi phí hoạt động khác (không bao gồm khấu hao và lãi suất tiền vay)

Mô tả
Chi phí
Hàng tháng
Diễn giải

Lương chủ doanh nghiệp


Lương công nhân


Tiền đất, thiết bị…


Marketing


Điện


Điện thoại


Sữa chữa và bảo trì


Bảo hiểm


Đăng ký kinh doanh


Các khoản khác


Tổng


DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG
Hàng bán ra
(Chủng loại hàng)

Tháng
Cả năm

Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán

Đơn giá bình quân/mặt hàng

Doanh thu hàng tháng


Khối lượng hàng bán


Tổng doanh thu

Đăng nhận xét